Regulamin sklepu - AVETPHARMA avetpharma.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AVETPHARMA.PL

§ 1 DEFINICJE

1. REGULAMIN – niniejszy regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną

2. SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą AVET PHARMA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bysławska 82, 04-993 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydz. Gospodarczy KRS pod numerem 0000637464, kapitał zakładowy: 240.000 PLN, NIP: 5242717678, REGON: 142569170, będący właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem avetpharma.pl

3. SKLEP – Sklep internetowy działający pod adresem internetowym avetpharma.pl, prowadzony przez Sprzedawcę, w którym Klienci mogą składać Zamówienia i zawierać ze Sprzedawcą Umowy;

4. KLIENT – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu;

5. KONSUMENT – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca z Sklepie czynności prawnej (np. zawarcia Umowy) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

6. PRZEDSIĘBIORCA INDYWIDUALNY – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywania przez nią działalności gospodarczej udostępnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

7. KONTO – wymagający rejestracji na stronie Sklepu oraz akceptacji niniejszego Regulaminu zbiór danych teleinformatycznych umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia, sprawdzenia statusu jego realizacji, zmiany bądź weryfikacji swoich danych kontaktowych, przy czym założenie Konta nie jest wymagane do korzystania ze Sklepu, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania Zamówień;

8. TOWARY/ TOWAR – suplementy diety, znajdujące się w rejestrze produktów objętych powiadomieniem o pierwszym wprowadzeniu do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonym w formie elektronicznej przez Główny Inspektorat Sanitarny. Szczegółowe informacje o towarach i ich właściwościach są zamieszczone na stronie Sklepu;

9. TWARDY NOŚNIK – narzędzie przenośne m. in. takie jak pamięć przenośna USB, płyta CD lub DVD, wiadomość e – mail, dokument w postaci papierowej i inne materiały lub narzędzia, które umożliwiają Sprzedawcy przekazanie Klientowi informacji na temat Zamówienia, którą będzie można w przyszłości odtworzyć w postaci niezmienionej;

9. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta, określające rodzaj i ilość zamawianych Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy za pośrednictwem Sklepu;

10. UMOWA – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93) z późn. zm., zawierana przez Sklep z Klientem z wykorzystywaniem środków porozumiewania się na odległość, której przedmiotem są Towary.

 

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu.

2. Regulamin jest integralną częścią Umowy zawieranej z Klientem.

3. Ceny Towarów podane na stronie Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i nie zawierają kosztów przesyłki.

4. Sprzedawca gwarantuje, że Towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu są fabrycznie nowe, a także wolne od wad fizycznych i prawnych.

5. Kontakt ze Sklepem można uzyskać korzystając z:

1) adresu poczty elektronicznej: sklep@avetpharma.pl,

2) telefonicznie pod numerem telefonu 531 547 000 w godzinach pracy Sklepu od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 15:00

3) formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu: avetpharma.pl.

6. Akceptacja niniejszego Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę Klienta na przedstawienie przez Sprzedawcę Klientowi informacji, o których mowa w art. 12 ustawy o prawach konsumenta w formie elektronicznej, bez wydania papierowej wersji Regulaminu.

§3 KONTO KLIENTA

1. Sprzedawca świadczy usługi pozwalające Klientowi na założenie Konta na stronie internetowej Sklepu. Rejestracja Konta oraz jego prowadzenie jest nieodpłatne.

2. Konto może zostać założone tylko przez Klientów będących Konsumentami.

3. Założenie Konta wymaga wypełnienia przez Klienta formularza rejestracyjnego (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych, adresu e-mail – wykorzystywanego później jako login – i ustalenia przez Klienta hasła). Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie logowania się Klienta na Konto w Sklepie poprzez podanie loginu i ustalonego hasła. Klient zobowiązany jest zachować w tajemnicy ustalone hasło oraz login i nie udostępniać go osobom trzecim.

4. Założenie Konta jest możliwe po zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu oraz jego akceptacji.

5. Po utworzeniu Konta do Klienta przesłana zostaje wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie adresu poczty elektronicznej podanego podczas rejestracji.

6. Składanie zamówień w Sklepie może następować po uprzednim zarejestrowaniu się na stronie internetowej Sklepu bądź bez rejestracji.

7. Z chwilą rejestracji (tj. utworzeniem Konta) dochodzi do zawarcia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącej założenia Konta. Umowa ta zostaje zawarta na czas nieokreślony.

8. Sprzedawca może wypowiedzieć zawartą z Klientem umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącą założenia Konta z następujących ważnych przyczyn:

a)    zablokowanie Konta Klienta z powodu powtarzającego się braku płatności przez Klienta w terminie ustalonym w Regulaminie za zamówienie złożone z wyborem formy płatności w postaci przelewu bankowego;
b)    zablokowanie Konta Klienta z powodu powtarzającego się braku płatności przez Klienta za zamówienie złożone z wyborem formy płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki;
b)    brak dokonania przez Klienta w terminie 5 lat od dnia ostatniej transakcji zakupu w Sklepie;
c)    zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz orzeczeń, decyzji, postanowień, wytycznych, interpretacji, zaleceń lub nakazów organów publicznych wpływająca na funkcjonowanie Sklepu i/lub wzajemne prawa i obowiązki stron;
d)    zmiana zakresu i rodzaju świadczonych usług/sprzedawanych Towarów, w tym w szczególności wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną/nowych Towarów lub zmiany w zakresie istniejących funkcjonalności Sklepu,
e)    zmianę warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;
f)    zmianę procesu zawierania Umów;
g)    zmianę sposobu, terminów i kosztów dostaw/płatności/zwrotów/reklamacji;

9. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącą założenia Konta bez wskazania przyczyn.

10. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o założenie Konta następuje z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, który rozpoczyna swój bieg z chwilą doręczenia drugiej stronie oświadczenia w drodze e-mail o wypowiedzeniu tej umowy. Oświadczenie Klienta o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną powinno zostać przesłane Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej wskazany w § 2 ust. 4 Regulaminu.

11. Ustanie mocy wiążącej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na moc wiążącą i treść Umów, które zostały zawarte przez Klienta przed datą ustania mocy wiążącej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W razie ustania pomiędzy stronami mocy wiążącej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącej założenia Konta, Konto danego Klienta przestanie być aktywne i dostępne dla niego, zaś wszelkie złożone przez niego Zamówienia w ramach Konta, z wyjątkiem Zamówień, co do których doszło już do zawarcia Umów, zostaną anulowane. Wraz z upływem okresu wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną określonego w ust. 10 powyżej następuje usunięcie Konta w Sklepie.

§4 ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu. Warunkiem złożenia Zamówienia jest zapoznanie się przez Klienta z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia. 2. Przez złożenie Zamówienia Klient składa Sprzedawcy ofertę zawarcia Umowy. 3. Przed złożeniem Zamówienia, należy dokonać wyboru Towaru, który chce się zamówić i kliknąć przycisk „Do koszyka”. Można w każdej chwili może wrócić do Sklepu, by wyszukać i dodać następny Towar (klikając przycisk „Kontynuuj zakupy”). W każdej chwili można usunąć Towar ze swojej listy zakupów klikając „x”, znajdujący się tuż przy nazwie danego Towaru. 4. Koszyk na zakupy będzie zawierał numer referencyjny wybranego Towaru, jego nazwę oraz cenę (łącznie z podatkami). Podana cena nie zawiera kosztów transportu, gdyż opłaty są różne w zależności od wybranej formy wysyłki Zamówienia. Koszty dostawy są określane odrębnie w toku procesu składania Zamówienia w Sklepie. 5. Po wypełnieniu Zamówienia zostanie Klientowi przedstawione podsumowanie Zamówienia zawierające zakupione Towary gotowe do wysyłki, z całkowitą ceną, zawierającą podatek i koszty wysyłki, z wyszczególnieniem wszystkich danych oraz adresu wysyłki Zamówienia, aby Klient mógł potwierdzić Zamówienie, klikając „Zamawiam i płacę”. 6. Złożenie Zamówienia poprzez kliknięcie „Zamawiam i płacę” wiąże się z obowiązkiem zapłaty. 7. Niezwłocznie po złożeniu Zamówienia Sprzedawca prześle Klientowi potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie, o którym mowa powyżej zawiera numer Zamówienia, nadany przez Sklep oraz opis Zamówienia. Klient akceptując Regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie takiego potwierdzenia utrwalonego w inny sposób, niż na papierze, a mianowicie w postaci wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie Zamówienia.

§5 CENY I FORMY PŁATNOŚCI

1. Ceny Towarów podane w Sklepie nie uwzględniają kosztów przesyłki. Koszt transportu pokrywa Klient.

2. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

a) płatność elektroniczna poprzez PayU lub PayPal.

b) płatność za pobraniem.

§6 DOSTAWA

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych lub kurierskich (np. UPS, GLS, InPost).

2. Okres dostawy wynosi: nadanie paczki w ciągu 2 dni roboczych od dnia złożenia i opłacenia przez Klienta Zamówienia + transport przez firmę kurierską do 2 dni roboczych na terenie Polski oraz do 7 dni roboczych poza Polską.

3. Koszt dostawy Towarów jest uzależniony od sposobu dostawy i wynosi:

a) na ternie Polski: 

  • Kurier UPS: 17,00PLN;
  • Paczkomat InPost: 11,00PLN;

b) poza Polską:

-Kurier GLS: 49,90 PLN (Austria, Belgia, Czechy, Dania, Holandia, Niemcy, Słowacja, Węgry);

-Kurier GLS: 69,90 PLN (Francja, Portugalia, Włochy, Litwa, Łotwa);

-Kurier GLS: 79,90 PLN (Hiszpania, Rumunia);

-Kurier GLS: 89,90 PLN (Szwecja);

-Kurier GLS: 99,90 PLN (Finlandia).

4. Odbiór przesyłki należy pokwitować u kuriera (na piśmie lub w formie elektronicznej). W przypadku nieobecności odbiorcy, kurier pozostawia awizo z określonym terminem ponownej próby doręczenia przesyłki. Można również odebrać paczkę osobiście z centrali firmy kurierskiej, której adres również znajduje się na druku awizo. Okres przetrzymywania przesyłki awizowanej w centrali kurierskiej wynosi 7 dni roboczych, licząc od drugiej próby doręczenia. Po upływie tego okresu oraz braku odpowiedzi od Klienta, kurier zwraca Towar do Sprzedawcy.

5. Klient jest informowany o każdorazowej zmianie statusu realizacji Zamówienia w tym o przekazaniu Towaru spedytorowi poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Klient ma również możliwość śledzenia statusu Zamówienia korzystając ze swojego Konta w Sklepie.

6. Zamówiony Towar pozostaje własnością Sprzedawcy do chwili całkowitej zapłaty jego ceny.

§7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą Indywidualnym może odstąpić od Umowy, w terminie 14 dni, bez podania przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towaru.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze oświadczenia. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może być złożone w następującej formie:

a) w formie pisemnego oświadczenia, wysłanego pocztą na adres pocztowy: AVET PHARMA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bysławska 82, 04-993 Warszawa,

b) w formie elektronicznej za pomocą wiadomości e-mail, wysłanej na adres:: sklep@avetpharma.pl.

4. Klient może wykorzystać w celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy wzór formularza, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Wykorzystanie tego formularza nie jest obowiązkowe.

KLIKNIJ I POBIERZ FORMULARZ ZWROTÓW

5. Termin do odstąpienia od Umowy jest zachowany jeśli przed jego upływem informacja o odstąpieniu od Umowy zostanie wysłana do Sprzedawcy.

6. Jeśli Klient prześle oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w formie wiadomości e-mail, Sprzedawca niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania w/w oświadczenia prześle do Klienta zwrotną wiadomość e-mail potwierdzającą dostarczenie do niego tego oświadczenia.

7. Klient w przypadku odstąpienia od Umowy zobowiązany jest do przesłania do Sprzedawcy Towaru wraz z paragonem niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na adres: Centrum Dystrybucyjne AVETPHARMA, ul. Przemysłowa 10, 39-300 Mielec. W celu dokonania zwrotu towaru Klient zobowiązany jest należycie zabezpieczyć Towar oraz dostarczyć na własny koszt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

8. Sprzedawca w przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy obowiązany jest do zwrotu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania, wszystkich dokonanych przez Klienta płatności za zwrócone towary. Zwrot zostanie zrealizowany w tej samej formie płatności, z której skorzystał Klient w początkowej transakcji, chyba że postanowi on wyraźnie inaczej. W każdym razie, Klient w wyniku zwrotu nie ponosi żadnych kosztów.

9. Sprzedawca jeśli nie zaproponuje Klientowi, że sam odbierze Towar może wstrzymać się ze zwrotem wszelkich kosztów poniesionych przez Klienta zgodnie powołanych powyżej, do czasu otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu potwierdzającego odesłanie Towaru do Sprzedawcy.

10.    Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach wskazanych w przepisach ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, tj. w szczególności w przypadku Umowy:

a)    w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
b)    w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
c)    w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§8 REKLAMACJE I ZWROTY

1. W sytuacji, gdy zakupiony Towar okaże się niezgodny z Umową, Sprzedawca ponosi w stosunku do Konsumenta lub Przedsiębiorcy Indywidualnego ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Reklamacje i roszczenia z tytułu braku zgodności Towaru z Umową powinny być zgłaszane zgodnie z tymi przepisami.

2. Reklamacje można składać pisemnie na adres AVET PHARMA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bysławska 82, 04-993 Warszawa, jak również e-mailowo oraz telefonicznie przy wykorzystaniu danych kontaktowych Sprzedawcy wskazanych w § 2 ust. 4 Regulaminu.

3. Reklamacja Klienta powinna zawierać opis niezgodności Towaru z Umową oraz wskazanie, które żądanie Klient wybiera.

4. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną (np. niewłaściwe Towary znajdujące się w koszyku lub nieprawidłowo naliczone koszty dostawy Towarów), a także wszelkie inne reklamacje można składać w formie pisemnej na adres pocztowy AVET PHARMA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bysławska 82, 04-993 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@avetpharma.pl.

5. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Klienta ustosunkuje się do przedstawionego w reklamacji żądania. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy poczytuje się za uznanie roszczeń Klienta.

6. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów, takich jak w szczególności: rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/

7. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

8. Jeżeli Kupujący nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą Indywidualnym, wówczas postanowień niniejszego paragrafu nie stosuje się. W takim przypadku w zakresie ewentualnych wad Towaru do Umowy stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące niezgodności towaru z umową. Reklamacje i roszczenia z tytułu niezgodności towaru z umową powinny być zgłaszane zgodnie z tymi przepisami, na adres AVET PHARMA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bysławska 82, 04-993 Warszawa.

§9 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA

1. Odszkodowanie za naruszenie obowiązków wynikających z Umowy należy się w wypadkach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa. To samo dotyczy odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Należy przestrzegać wszelkich wskazówek zamieszczonych na opakowaniach lub pojemnikach. Sprzedawca nie odpowiada za skutki użycia Towarów  niezgodnie z tymi wskazówkami, ani za skutki niezastosowania się do tych wskazówek. 2. Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Klienta nie będącego Konsumentem ani Przedsiębiorcą Indywidualnym ograniczona jest do kwoty, jaką Klient uiścił za Towar wraz z kosztami dostawy (jeśli dotyczy).

§10 OCHRONA PRYWATNOŚCI

Informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedawcę, w tym w szczególności celów przetwarzania oraz uprawnień przysługujących podmiotom danych określone zostały w Polityce prywatności serwisu avetpharma.pl

§11 WEJŚCIE W ŻYCIE I ZMIANY REGULAMINU

1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie w przypadku, gdy będzie to konieczne z uwagi na zmiany techniczne związane z funkcjonowaniem Sklepu lub usprawnienie usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu. 2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od momentu ich publikacji na stronie internetowej Sklepu oraz poinformowania Klientów, którzy posiadają Konto w Sklepie o zmianie drogą e-mail. Do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta. 3. Sprzedawca zawiadomi Klientów o zmianie Regulaminu, zamieszczając odpowiedni komunikat na stronie internetowej Sklepu. Klienci zarejestrowani zostaną dodatkowo poinformowani o zmianie Regulaminu poprzez przesłanie informacji o zmianie Regulaminu na adres e-mail przypisany do ich Konta w Sklepie. 4. Regulamin w zmienionej wersji wiąże zarejestrowanego Klienta, jeżeli nie wypowie on umowy o świadczenie usług dotyczącej założenia Konta w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. Wypowiedzenie powinno zostać dokonane na zasadach określonych w § 3 ust. 10 Regulaminu.  5. Regulamin w zmienionej wersji wejdzie w życie 15. dnia od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu w sposób, o którym mowa w ust. 7 powyżej, chyba że Regulamin w zmienionej wersji przewiduje późniejsze wejście w życie zmiany.  6. Zmiana Regulaminu nie będzie miała wpływu na warunki i treść ofert złożonych przez Klientów w okresie obowiązywania dotychczasowej wersji Regulaminu i do zawartych na ich podstawie Umów.

Załącznik nr 1 wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies, ale w dowolnym momencie możesz wyłączyć ich obsługę. Więcej informacji znajdziesz tutaj:
Polityka prywatności
Jak wyłączyć
AKCEPTUJĘ
Add to cart